Nasza firma działa w Polsce już od kilku lat i zajmuje się wykonywaniem projektów architektoniczno-budowlanych. W ramach prowadzonych działań oferujemy także pomoc w uzyskaniu dokumentu, jakim jest pozwolenie wodnoprawne. Przemyśl jest miastem, w którym na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziliśmy wiele realizacji, co pozwoliło nam na zdobycie niezbędnego doświadczenia w branży. Dokument ten jest niezbędny w momencie, gdy konsument chce korzystać z wód podziemnych lub powierzchniowych.

Jakie urządzenia lub budowle wymagają pozwolenia?

Istnieje szereg sytuacji, w których konieczne jest ubieganie się o wydanie stosownego zezwolenia. Należy do nich przede wszystkim budowa systemów przeciwpowodziowych, regulacyjnych, a ponadto również kanałów i rowów. Oprócz tego do właściwego urzędu należy się udać także w przypadku tworzenia sztucznych zbiorników usytuowanych na wodach płynących. Ponadto operat wodnoprawny muszą uzyskać między innymi obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych oraz obiekty energetyki wodnej.

Organem uprawnionym do wydawania decyzji jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich. Wyjątkiem są sytuacje, w których decyzję podejmuje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Operat wodnoprawny w Przemyślu – rodzaje

Istnieje kilka rodzajów zezwoleń, o jakie należy się ubiegać w zależności od indywidualnych potrzeb. Mowa tutaj przede wszystkim o pozwoleniu na pobieranie wody. Ten typ dokumentu zawiera informacje, takie jak ilość pobieranej wody na sekundę, a także maksymalne roczne zapotrzebowanie. Oprócz tego należy podać również opis wykorzystywanych maszyn, ich wydajność oraz okres wykorzystania. Ostatnim elementem jest wyjaśnienie, w do jakich celów będzie wykorzystywana pobierana woda.

Innym rodzajem deklaracji jest operat, dzięki któremu istnieje możliwość wpuszczania ścieków do wód, ziemi oraz maszyn kanalizacyjnych. Należy zamieścić w nim informacje, takie jak zastosowana technologia, a także rodzaje ścieków. Oprócz tego ważnymi aspektami są również informacje na temat ilości zrzucanych nieczystości oraz wykorzystywanych maszyn do ich obróbki.

Niezwykle często można się spotkać z operatem wodnoprawnym pozwalającym na wykorzystanie ścieków w rolnictwie. Zawiera przede wszystkim informacje na temat ilości oraz składu chemicznego ścieków.

Operat – na co jeszcze potrzebne jest pozwolenie?

Bardzo ważną informacją jest fakt, że operat wodnoprawny jest niezbędny w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych lub wód publicznych. Dokument zawiera informacje na temat powierzchni, z której zbierana jest woda oraz szacowanej rocznej wielkości wód. W operacie powinny znaleźć się również informacje na temat urządzeń przeznaczonych do przetrzymywania opadów.

Ostatnim rodzajem operatu jest pozwolenie na przeprowadzanie prac budowlanych związanych z gruntem na nieruchomości powyżej 3500 metrów kwadratowych, które wpływają na retencje. Dokument powinien zawierać dokładną powierzchnię oraz szczegółowy opis prac budowlanych. Ważnymi kwestiami są w tym przypadku również pojemność retencji, średnia ilość wód opadowych i roztopowych w ciągu roku oraz zastosowane maszyny retencyjne.