Dla uzyskania zgody wodnoprawnej niezbędne jest wykonanie operatu wodnoprawnego bądź zgłoszenia. Zgodnie z ustawą Prawo wodne wykonuję dokumentację niezbędną w realizacji inwestycji dotyczących m.in:

 • odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (odwodnienie powierzchni utwardzonych, parkingów, połaci dachowych)
 • odbiór i oczyszczanie ścieków
 • wykonanie urządzeń wodnych (m. in. przepusty, rowy, stawy, wyloty kanalizacji deszczowych)
 • przebudowy, odbudowy, likwidacji urządzeń wodnych
 • odprowadzanie ścieków przemysłowych (z użytkowania myjni samochodowych, linii produkcyjnych)
 • zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
 • przekroczenia dróg wodnych i wałów przeciwpowodziowych napowietrznymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
 • przekroczenia wód powierzchniowych płynących oraz wałów przeciwpowodziowych obiektami mostowymi, rurociągami, przepustami
 • lokalizacji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • gromadzenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków
 • i wiele innych wynikających z ustawy Prawo wodne

Zapraszam do kontaktu osoby prywatne, instytucje publiczne, urzędy, zakłady pracy, którym zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne na czas określony i konieczne jest ponowne wystąpienie o otrzymanie zgody wodnoprawnej.

Pozwolenia

wodnoprawne
+48 509 951 986
ul. Lotników 5
38-700 Ustrzyki Dolne

biuro@kprojekty.eu