Zdobyte na przestrzeni ostatnich lat doświadczenie pozwala naszej firmie na realizowanie profesjonalnych usług architektoniczno-budowlanych. W ramach prowadzonych działań oferujemy między innymi pomoc w uzyskaniu dokumentu, jakim jest operat wodnoprawny. Rzeszów jest miastem, gdzie w ostatnim czasie przeprowadziliśmy szereg realizacji, które sprostały oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów pod względem szybkości działania.

Pozwolenie wodnoprawne Rzeszów – kto wydaje?

Wydaniem tego typu dokumentu zajmuje się Dyrektor lokalnego Zarządu Zlewni. Wyjątkiem są sytuacje ujęte w ustawie Prawo wodne, w których decyzję podejmuje Dyrektor Regionalnego Zarządu gospodarki wodnej.

Pozwolenie to jest niezbędne w bardzo wielu sytuacjach, takich jak wykonywanie urządzeń wodnych tj. budowli piętrzących, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także kanałów i rowów. Zgoda wodnoprawna wydawana jest przy budowie sztucznych zbiorników na wodach płynących, stawów, w tym stawów rybnych, wylotów urządzeń kanalizacyjnych czy innych budowli służących do kształtowania czy ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych.

Operat wodnoprawny Rzeszów – proces składania wniosku

Ważną informacją jest fakt, że wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie musi być składany osobiście, a na przykład przy pomocy pełnomocnika. Do wniosku należy dołączyć wszelkie inne dokumenty oraz informacje niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Każda ze stron otrzyma stosowne zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Jeśli złożony wniosek spełnia wszelkie wymagania wynikające z przepisów, pozwolenie wodnoprawne zostanie wydane niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy.

Ważną informacją jest fakt, że odpowiedni organ może określić dodatkowe obowiązki, które wnioskodawca powinien spełnić. Może być to między innymi prowadzenie pomiarów jakości wód, ponoszenie kosztów utrzymania urządzeń lub podejmowanie działań służących zarybianiu wód powierzchniowych.

Operat wodnoprawny w Rzeszowie – rodzaje

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne rodzaj udzielonego pozwolenia wodnoprawnego zależy od charakteru przedsięwzięcia. Najbardziej powszechnymi inwestycjami są usługi wodne związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków np. z samoobsługowych myjni samochodowych, prace związane z budową, przebudową czy likwidacją urządzeń wodnych tj. rowów, wylotów kanalizacji deszczowych, przepustów, studni oraz przekroczenia cieków wodnych przewodami sieci uzbrojenia terenu. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest także przy budowie nowych obiektów w obszarach zagrożonych powodzią. Jednym z kluczowych parametrów jest wydajność zastosowanych urządzeń. Oprócz tego zgodę wodnoprawną należy uzyskać także na wpuszczanie ścieków do wód, ziemi. Jest to najbardziej rozbudowany wniosek i zawiera między innymi informacje dotyczące ilości, stanu i składu ścieków.

W ramach prowadzonych działań zajmujemy się także pozyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych w zakresie inwestycji obejmujących swoim zasięgiem ponad 70 % powierzchni nieruchomości o wielkości min. 3500 m2 , których wykonanie ma wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji.