Krótka historia o nas …

Biuro prowadzi działalność w zakresie wykonywania projektów architektoniczno – budowlanych. Naszym zadaniem jest kompleksowe przeprowadzenie inwestycji od uzyskania niezbędnych decyzji i warunków technicznych, aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Zajmujemy się projektowaniem budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, wszelkiego rodzaju rozbudową, przebudową budynków istniejących, projektowaniem obiektów służących rekreacji, letniskowych, adaptacją projektów gotowych, a także projektowaniem obiektów małej architektury, placów utwardzonych, parkingów oraz zjazdów z dróg publicznych.


Firma rozwija swoją działalność w zakresie wodnoprawnym. Jako projektant od 5 lat zbieram doświadczenie w uzyskiwaniu zgody wodnoprawnej. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m. in. w przypadku odprowadzania wód opadowo-roztopowych z terenu inwestycji,  odprowadzania ścieków, wykonywania urządzeń wodnych (wyloty kanalizacji deszczowych, rowy), budowa mostów, przepustów, przekroczenie przewodów, rurociągów czy napowietrznych linii energetycznych przez drogi wodne i wody powierzchniowe płynące, pobór wód, a także wiele więcej. Wiele obiektów i robót wymaga wykonania zgłoszenia wodnoprawnego m. in. wykonanie przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających w pasie drogowym dróg publicznych, wykonanie stawów, przebudowa rowu.